Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

Vajolatt
0645 9ff7 420
Reposted fromfriends friends viaHogattaa Hogattaa
Vajolatt
Reposted fromvolldost volldost viaHogattaa Hogattaa

March 23 2017

Vajolatt
2559 f6fe 420
Reposted frommuszynka muszynka viastraycat straycat
Vajolatt
Image may contain: 1 person, standing, shoes and outdoorLe grand Van Gogh, Bruno Catalano, Marseille
 
Reposted fromciarka ciarka viastraycat straycat
Vajolatt
Vajolatt

March 21 2017

Vajolatt
5349 35f2
Reposted fromkjuik kjuik viaimaginacyjna imaginacyjna
Vajolatt
A nie ma lepszego miejsca niż obok.
— Jakub Żulczyk "Ślepnąc od świateł'
Reposted fromtrytobesuperwoman trytobesuperwoman viadilma dilma
Vajolatt
9333 24b1 420
Reposted frompomsa pomsa viaimaginacyjna imaginacyjna
Vajolatt
Chciałabym, żebyś zadzwonił kiedyś do mnie w nocy i rzucił krótkie ‘Czekam w samochodzie.’. Nikt nie wiedziałby, że wyszłam, że byłeś ze mną, że spędziliśmy tę noc poza obowiązującą, realną rzeczywistością. Pojechalibyśmy w te miejsca, które stały się kiedyś nasze, przesłuchalibyśmy wszystkie te piosenki, które nadal coś znaczą, a Ty przypomniałbyś mi dlaczego to właśnie Ciebie wtedy wybrałam.
— Marta Kostrzyńska (via polskie-zdania)
Reposted fromgubolev gubolev viadilma dilma

March 20 2017

Vajolatt
5545 df59 420

sweet-saccharin:

if this ain’t the most beautiful mermaid you’ve ever seen…

Reposted fromlordminx lordminx viaawaken awaken
Vajolatt
2850 40a7 420
Reposted fromsohryu sohryu viavertheer vertheer
Vajolatt
9001 a5e7 420
Reposted fromoll oll viafruittree fruittree
Vajolatt
-Czy lubisz sobie czasami z kimś pomilczeć i czy nie uważasz, że to zbliża czasami bardziej niż rozmowa?
— Marcin Świetlicki
Reposted fromrol rol viachudazupa chudazupa
9303 44d6 420
Reposted fromancientsoul ancientsoul viachudazupa chudazupa
1322 7bb5 420
Reposted fromink ink viaindisputabel indisputabel
Vajolatt
8788 ee91 420
Business meeting at Ikea
Reposted fromorchila orchila viastraycat straycat
Vajolatt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl